Na posledním zastupitelstvu byla mimo jiné schválena v rozpočtovém opatření i výdajová položka Úpravy okolí ZŠ Tišnovská 115 – navýšení o 5 000 000 Kč.
Aniž by bylo v materiálech uvedeno, tato položka byla určena i na nákup sochy před budovu ZŠ v hodnotě cca 2 050 000 Kč. Se záměrem pořízení sochy (uměleckého díla) by bylo možné souhlasit, kdyby….

1.       Kdyby o tomto záměru a i o samotném výběru díla rozhodovala komise lidí se znalostí v oboru výtvarného umění. Místo toho byla socha vybrána jen panem starostou. Od rady města a městského zastupitelstva se už jen očekávalo potvrzení tohoto výběru bez možnosti jiné volby, protože v době projednávání radou a zastupitelstvem města byl již model sochy hotový.

2.       Kdyby se náklady na rekonstrukci ZŠ nenavýšily z původně předpokládané částky cca 80 mil. Kč na v současnosti kalkulovaných 125 mil. Kč (výše získané dotace zůstala cca 40 mil. Kč).

3.       Kdyby byly upraveny všechny venkovní plochy (ve stávajícím rozpočtu rekonstrukce nejsou finance na navazující úpravy plochy na ulici Tišnovská s navazujícím historickým plotem. Tato plocha bude dalším nákladem opravována v příštích letech).

A na závěr snad to „nejlepší kdyby“. Kdyby město nepoptávalo nový krátkodobý úvěr na financování rekonstrukce ZŠ ve výši 35 mil. Kč.

Zastupitelé za KDU-ČSL nemají nic proti pořizování uměleckých děl městem, ale jsou si vědomi, že město v současné době nemá na ně prostředky. Proto byli při hlasování proti.

/ Za zastupitele KDU-ČSL Tomáš Kučera

Vážení občané,
přinášíme Vám stručné informace o včerejším jednání zastupitelstva.
Na rozdíl od minulého jednání měla koalice nadpoloviční většinu, takže mohla prohlasovat, co chtěla.
Hodnotíme proto jako velký úspěch, že se nám při projednávání úprav jednacího řádu zastupitelstva povedlo prosadit povinné informování o jednání zastupitelstva v městském rozhlase a zpravodaji a to, že zastupitelstva budou i nadále v pravidelných termínech jako dosud, což návrh předložený radou města rušil - obsahoval totiž přidané slůvko "zpravidla", což umožňovalo bez jakéhokoli důvodu pravidelný termín nedodržet. Naše pozměňující návrhy prošly i díky 4 hlasům koaličních zastupitelů, kterým jsme za podporu poděkovali a činíme tak i zde.
Bohužel se nám již nepodařilo odvrátit úpravy jednacího řádu výborů, kde nám vadí hlavně posílení pozice jejich předsedů. Obzvláště za situace, kdy předsedou kontrolního výboru je člen rady, považujeme tuto věc za velmi nebezpečnou. KDU-ČSL naopak navrhovala, aby o některých záležitostech, které dle koaličního návrhu jsou pouze na rozhodnutí předsedy, rozhodoval hlasováním celý výbor. To se však prosadit nepodařilo.
Pozitivní naopak je, že bylo jednomyslně schváleno zřízení služby seniortaxi a do rozpočtu na ni byla rozpočtovým opatřením, tak jak jsme navrhovali již v prosinci při projednávání rozpočtu, zahrnuta částka 250 tis. Kč. Věříme, že se podaří co nejrychleji vyřídit všechny formality a služba zahájí provoz.
Poslední věcí stojící za zmínku je výkup pozemku s budovou v havarijním stavu za 2. budovou radnice, kterou chce pan starosta nechat zbourat a začlenit prostor do plánu tzv. městských dvorů. Městské dvory jsou jistě hezkým záměrem. KDU-ČSL však výkup nepodpořila, protože cena za pozemek o výměře 257 m2 se zborem ve výši přesahující 3 mil. Kč, tedy cca 12 tis. Kč za 1 m2, nám připadá naprosto nepřiměřená. Platí to obzvláště za situace, kdy městu chybí finance a kdy bylo starostou sděleno, že dle znalce je hodnota cca 1 mil. Kč. A to několik set tis. Kč bude stát zbouráni domu a likvidace suti. Jsme přesvědčeni, že tuto nemovitost bylo možno získat za podstatně nižší částku, neboť nikdo jiný by ji za tolik nekoupil. Takto vysokému přeplacení přínos vlastnění pozemku neodpovídá, a za více než 3 mil. Kč nemovitost město kupovat nemělo. Takovou důležitost nemá a tak draze město nevykupovalo nemovitosti ani pod kruhovou křižovatkou, která má význam násobně vyšší nežli to, že bude možno dům za 2. budovou radnice zbourat.
Vaši zastupitelé za KDU-ČSL

 

Tomáš Kučera

Článek pro lednové číslo časopisu Exit 162

Rozpočet pro rok 2019 stejně jako ten minulý výrazně překračuje částku 200 mil. Kč, což není dáno růstem příjmů města, ale přijetím osmdesátimilionového úvěru, jehož čerpání se z velké části přesunulo právě do rozpočtu roku 2019. Pro zajímavost rozpočty v minulých letech byly: 162mil. Kč v roce 2017, 124mil. Kč v roce 2016, a 130mil. Kč v roce 2015.

Mezi zajímavými čísly, která bych zdůraznil, je v příjmové části 15 mil. Kč za prodej podílu města na bytovém domě Jihlavská 282, příspěvek 4 mil. Kč na vybudování infrastruktury na sídlišti u Stadionu, příjem slíbené dotace na revitalizaci základní školy 32,5 mil. Kč, úvěr 15+40 mil. Kč na revitalizaci ZŠ.

Ve výdajové části jistě zaujme především 70 mil. Kč na revitalizaci ZŠ, dále navýšení grantového programu Sport a tělovýchova z 3,3 mil. na 4mil. Kč (tj. nárůst cca 20%), 7,8 mil. Kč na rekonstrukci Nové Čtvrti, 8,1 mil. Kč na nákup nového hasičského auta a navýšení částky na péči o vzhled obce a péči o zeleň z 2,7 na 4 mil. Kč.

Za KDU-ČSL jsme v rámci diskuse navrhovali jen drobné úpravy, protože mandatorní výdaje spolu s rozpočtem na revitalizaci školy, opravou Nové Čtvrti a nákupem hasičského auta, omezují možnost dalších výrazných investic. Naším návrhem bylo ponechání příjmů z hospodaření v městských lesích (0,8 mil. Kč) v rezervním fondu „lesů“, aby mohla být výrazně posílena pěstební činnost v lesích. Dále jsme navrhovali navýšení grantu sport a tělovýchova jen o 10% a navýšení také grantového programu Kultura a ostatní zájmové činnosti o 10%. Dalším naším návrhem bylo navýšení částky na opravu hřišť o 100 000 Kč na potřebnou revitalizaci oranžového hřiště. Nic z těchto návrhů nebylo současnou koalicí akceptováno.

Jediným pozměňovacím návrhem, který KDU-ČSL navrhla a bylo o něm hlasováno, byl návrh na zařazení částky 250 000 Kč na zavedení senior taxi, protože na této službě se shodlo více stran. Bohužel i takto nízká částka (0,1% z rozpočtu) nebyla schválena. Starostou bylo aspoň slíbeno, že tato položka bude zařazena na dalším jednání zastupitelstva.

/ Tomáš Kučera

 

Dne 3.12. proběhlo další zastupitelstvo města. Hlavním bodem programu bylo přijetí rozpočtu.

V rozpočtu bohužel nebylo zohledněno žádné z rozumných doporučení finančního výboru, a nebyla reflektována ani žádná z dalších připomínek, které zazněly na zastupitelstvu. Neprošel ani návrh KDU-ČSL na zařazení částky 240 tis. Kč na seniorbus/seniortaxi, které mělo ve vol. programu i ČSSD a sdružení podnikatelů. Zde bylo alespoň přislíbeno dodatečné zařazení v průběhu roku s tím, že na zřízení seniorbusu/seniortaxi je shoda. Věřme, že to bude pravda.

Druhou podstatnou záležitostí projednávanou na zastupitelstvu byla cenzura zpravodaje, ke které dochází ze strany starosty města. Zastupitelé KDU-ČSL zaslali do zpravodaje zkrácený článek, který byl zveřejněn i na facebooku (znění článku, jak byl zaslán do zpravodaje, je níže ). Redakční rada k jeho obsahu a zveřejnění neměla výhrady. Bohužel je měl pan starosta, který tvrdí, že článek nebyl podepsán, že obsahuje nepravdy a že takový článek nemá "nic společného s demokracií". To, že nebyl článek zveřejněn na pokyn starosty, potvrdil na výslovný dotaz na zastupitelstvu ředitel ICKK (který zajišťuje vydávání zpravodaje) p. Jelínek. Podle nás článek neobsahuje nepravdy a byl podepsán (byť ne jmenovitě, ale bylo uvedeno "zastupitelé za KDU-ČSL"). Tyto závady neshledala ani redakční rada, která je povolána tyto věci posuzovat. Navíc nás nikdo nevyzval, abychom článek případně opravili (pokud tam mělo být něco nepravdivého) či doplnili o jména zastupitelů. Přitom prostoru na to bylo dost. Cílem pana starosty evidentně bylo, podle našeho názoru, dosáhnout toho, aby článek nebyl zveřejněn.

Vážení občané, cenzura městského zpravodaje starostou města je v zásadním rozporu s principy pro vydávání obecního periodika a s demokracií. Uděláme maximum proto, aby k ní nadále nedocházelo. Prvním krokem bude provedení kontroly dodržování předpisu pro vydávání zpravodaje, kterou navrhl Aleš Koubek provést v rámci kontrolním výboru.

/ Zastupitelé za KDU-ČSL

-------------------

Článek odeslaný do Zpravodaje města

 

Stanovisko KDU-ČSL k povolebnímu vyjednávání a novému vedení města
Vážení občané,

5. listopadu 2018 proběhlo ustavující zastupitelstvo Města Velká Bíteš. Výsledky povolebních vyjednávání se tedy staly oficiálními, a tak nastal čas se k nim jako k potvrzeným vyjádřit. Především Vám chceme sdělit, že KDU-ČSL po volbách jako jejich vítěz vyvinula maximální snahu o to, aby byla součástí koalice a Aleš Koubek usiloval o post starosty. Byl připraven stát se starostou a vyvinout maximální úsilí ve prospěch dobré správy města. Taktéž Jan Václav Brym byl připraven přijmout funkci místostarosty, měla-li by ji KDU-ČSL možnost získat. Není naopak pravdou, že by tito uvedené funkce odmítli, jak se bohužel po městě také povídá.
KDU-ČSL si přála sestavit koalici se zástupci co nejvíce stran, aby maximum voličů mělo v radě své zástupce. A taky proto, že si nepotřebuje hlídat své zájmy a nechtěla v radě nic "tlačit silou", ale
podporuje co nejširší dialog. Hodlali jsme nabídnout místa v radě i zástupcům Sdružení za zdravé město bez kamionů, které reprezentuje více než pětinu voličů. To s námi však odmítlo jakkoliv jednat i přes to, že jsme se o to opakovaně snažili, a ústy starosty Vlčka sdělilo, že se pokusí koalici sestavit bez KDU-ČSL. To se mu podařilo s těsnou koaliční většinou 12 z 21 zastupitelů. KDU-ČSL jako vítěze voleb, reprezentující více než čtvrtinu voličů, tedy sdružení úplně ignorovalo. 
Obsazení funkcí starosty, místostarosty a členů rady bylo odhlasováno 12 z 21 zastupitelů, tedy hlasy zastupitelů Sdružení za zdravé město bez kamionů, Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš ("sdružení podnikatelů"), ODS, KSČM a Jana Vrby a Tomáše Pelána zvolených za ČSSD. Naopak neprošel návrh KDU-ČSL na volbu starosty Aleše Koubka. Tento průběh nás samozřejmě nepotěšil, ale byl očekávaný. 
Co nás nemile překvapilo, byla volba předsedy kontrolního výboru. Je zvykem, a bývalo tomu tak i v Bíteši, že předseda kontrolního výboru, který má za úkol zejména kontrolovat práci starosty, místostarosty a radních, je z opozice. KDU-ČSL proto navrhla na tuto funkci Aleše Koubka. Pan starosta navrhl radního Aloise Špačka, který byl do této funkce 12 "koaličními" zastupiteli zvolen. Tato situace nás velmi nemile překvapila, protože dává tušit, jakým způsobem hodlá pan starosta řídit město, a taky ukázala, že nikdo z "jeho lidí" jej nedokázal usměrnit a vnést do jednání koalice aspoň trochu vkusu a respektu. To, že v čele kontrolního výboru je člen rady ze stejného sdružení, jako starosta, je opravdu za hranou a považujeme to za naprostý výsměch. Klademe si otázku, proč má asi pan starosta strach přenechat místo předsedy kontrolního výboru opozici. Že by ze stejného důvodu, proč KDU-ČSL nechtěl ani do koalice, a proto s ní vůbec nejednal? Je to opravdu k výraznému zamyšlení. Aleš Koubek byl zvolen pouze řadovým členem kontrolního výboru. I z této pozice se samozřejmě bude snažit zajišťovat řádnou kontrolu rady a samosprávy města, bude to mít ale těžší. 
Závěrem všem voličům a podporovatelům děkujeme za přízeň. Prosíme, pokud budete mít návrhy na zlepšení čehokoli v našem městě, neváhejte nám to napsat anebo ideálně přijít říci na zastupitelstvo. Budeme se snažit prosazovat rozumné body i z opozičních lavic a budeme rádi za každý Váš podnět. 
Další podrobnosti najdete na našem webu velkabites.kdu.cz a na facebookové stránce KDU-ČSL
Velká Bíteš, kde budeme zveřejňovat aktuality o dění v zastupitelstvu.
Vaši zastupitelé za KDU-ČSL

Stanovisko KDU-ČSL k povolebnímu vyjednávání a ustavujícímu zastupitelstvu

Vážení občané, Bítešáci,

5. listopadu 2018 proběhlo ustavující zastupitelstvo Města Velká Bíteš. Výsledky povolebních vyjednávání se tak staly oficiálními, a tak nastal čas se k nim jako k potvrzeným vyjádřit, stejně jako k průběhu samotného ustavujícího zastupitelstva.

Především Vám chceme sdělit, že KDU-ČSL po volbách jako jejich vítěz vyvinula maximální snahu o to, aby byla součástí koalice a Aleš Koubek usiloval o post starosty. Byl připraven stát se starostou a vyvinout maximální úsilí ve prospěch dobré správy města.

KDU-ČSL si přála sestavit koalici se zástupci co nejvíce stran, aby maximum voličů mělo v radě své zástupce. A taky proto, že si nepotřebuje hlídat své zájmy a nechtěla v radě nic "tlačit silou", ale podporuje co nejširší dialog. Hodlali jsme jednat a nabídnout místa v radě i zástupcům Sdružení za zdravé město bez kamionů, které reprezentuje více než pětinu voličů. To však i přes opakovanou výzvu odmítlo se s námi jakkoli a o čemkoli bavit a ústy starosty Vlčka sdělilo, že se pokusí koalici sestavit bez KDU-ČSL. To se mu podařilo s těsnou koaliční většinou 12 z 21 zastupitelů. KDU-ČSL jako vítěz voleb, reprezentující více než čtvrtinu voličů, tedy sdružení úplně ignorovalo.

A nyní již k jednání ustavujícího zastupitelstva:

Starostou se dle očekávání stal Milan Vlček, uvolněnou místostarostkou Alena Malá. Bylo to na návrh pana starosty, který na svá slova o návrhu na neuvolněný výkon této funkce z předvolebního letáku asi zapomněl, nebo je nemyslel vážně. Dalšími radními jsou A. Špaček, Z. Řezáč (oba "kamioňáci"), J. Jelínek (ODS), J. Štefek (sdružení podnikatelů) a J. Vrba (zvolen za ČSSD). Z 21 zastupitelů pro toto složení hlasovalo 12, a to "kamioňáci", podnikatelé, ODS, KSČM a Jan Vrba a Tomáš Pelán zvolení za ČSSD. Proti hlasovali zástupci KDU-ČSL, TOP 09 a Ondřej Machola zvolený za ČSSD. Naopak neprošel návrh KDU-ČSL na volbu starosty Aleše Koubka. Tento průběh nás samozřejmě nepotěšil, ale byl očekávaný.

Dále na programu byla volba členů kontrolního a finančního výboru, kde má každá strana jednoho zástupce. Je zvykem, a bývalo tomu tak i v Bíteši, že předseda kontrolního výboru, který má za úkol zejména kontrolovat radu, je z opozice. KDU-ČSL proto navrhla na tuto funkci Aleše Koubka. Pan starosta navrhl radního Aloise Špačka, který byl do této funkce 12 hlasy zvolen. Tato situace nás velmi nemile překvapila, protože dává tušit, jakým způsobem hodlá pan starosta řídit město, a taky to, že nikdo z "jeho lidí" jej nedokázal usměrnit a vnést do jednání koalice aspoň trochu vkusu a respektu. To, že v čele kontrolního výboru je člen rady ze stejného sdružení, jako starosta, je opravdu za hranou a považujeme to za naprostý výsměch. Aleš Koubek byl zvolen pouze řadovým členem kontrolního výboru. I z této pozice se samozřejmě bude snažit zajišťovat řádnou kontrolu rady a samosprávy města, bude to mít ale těžší. 

V rámci ustavujícího zastupitelstva Aleš Koubek navrhl ještě novým radním provedení úpravy jednacího řádu rady (schvaluje si jej rada), spočívající v tom, že by všechny materiály do rady města byly zasílány i všem zastupitelům, aby tito měli informace o tom, co rada projednává, a možnost být přizvání k projednání bodů, o něž budou mít zájem. Tento postup je zcela zákonný a např. v Brně-Bystrci, kde se s ním Aleš Koubek jako radní seznámil, dobře funguje. Z reakce pana starosty je evidentní, že tento návrh nemá velkou naději na schválení, ale třeba budeme překvapení. 

Závěrem všem voličů a podporovatelům děkujeme za přízeň. Prosíme, pokud budete mít návrhy na zlepšení čehokoli v našem městě, neváhejte nám to napsat anebo ideálně přijít říci na zastupitelstvo. Budeme se snažit prosazovat rozumné body i z opozičních lavic a budeme rádi za každý Váš podnět.

Vaši zastupitelé za KDU-ČSL